Müqəddəs kitab – online oxuma

Əhdi-Ətiq: Gn,Ex,Lv,Nm,Dt Js,Rut,1Sam,2Sam,1King,2King,1Chr,2Chr,Ezr,Nah,Es,Jb,
Ps,Pr,Ecc,Song,Isa,Jer,Lam,Ez,Dan,Hos,Joe,Am,Ob,Jon,Mic,Nah,Hab,Zep,Hag,Zec,Mal
Əhdi-Cədid: Mt,Mk,Lk,Jn  Ac,Rom,1Cor,2Cor,Gal,Eph,Ph,Col,1Th,2Th,1Tim,2Tim,Tit,Ph,Heb,Jam,1Pt,2Pt,1Jn,2Jn,3Jn,Ju,Rev
Bible reference: Məsələn: (Yaradılış 1,1 = Gn 1:1) (Zəbur 51,1 = Ps 51:1) (Matta 5:6 = Mt 5:6)

Recent Posts

16-cı Rəbb günü Adi dövrdə B ili

Yeremya 23, 1-6 Related image

Rəbb bəyan edir: «Otlağımın qoyunlarını məhv edən və pərən-pərən salan çobanların vay halına!» Buna görə də İsrailin Allahı Rəbb xalqımı otaran çobanların əleyhinə belə deyir: «Siz Mənim sürümü pərən-pərən salıb qovdunuz, onların qeydinə qalmadınız. İndi Mən də etdiyiniz bəd əməllərə görə cəzanızın qeydinə qalacağam» Rəbb belə bəyan edir. «Sürümün qalanlarını sürgün etdiyim bütün ölkələrdən yığıb-toplayacağam, onları yenə ağıllarına qaytaracağam və törəyib çoxalacaqlar. Üstlərinə onları otaracaq çobanlar qoyacağam. Continue reading

  1. 15-ci Rəbb günü Adi dövrdə B ili Leave a reply
  2. 14-cü Rəbb günü Adi dövrdə B ili Leave a reply
  3. 13-cü Rəbb günü Adi dövrdə B ili Leave a reply
  4. Yəhya vəftizçinin doğulması Leave a reply
  5. 11-ci Rəbb günü Adi dövrdə B ili Leave a reply
  6. 10-cu Rəbb günü Adi dövründə B ili Leave a reply
  7. İsa Məsihin bədəni və qanı bayramı Leave a reply
  8. Müqəddəs Üçlüyün Bayramı Leave a reply
  9. PENTİKOST BAYRAMI Leave a reply