3-cü Rəbb günü Advent dövründə “B ili”

Yeş 61, 1-2a. 10-11 

Xudavənd Rəbbin Ruhu üzərimdədir, çünki fəqirlərə müjdəni bildirmək üçün O məni məsh etdi. Qəlbləri sınıq olanların yaralarını sarımaq üçün, əsirlərə azadlıq, dustaqlara sərbəstlik elan etmək üçün, Rəbbin lütf ilini, Allahımızın qisas gününü bəyan etmək üçün, yaslıların hamısına təsəlli vermək üçün, Rəbdə böyük sevinc tapacağam, Allahımda ürəyim şadlıqdan coşacaq, çünki çələnglə bəzənmiş bəy kimi, bər-bəzək taxmış gəlin kimi mənə qurtuluş geyimi geyindirdi, salehlik libası ilə bürüdü. Torpaq zoğlarını necə cücərdirsə, bağ əkilən toxumları necə yetişdirirsə, Xudavənd Rəbb də bütün millətlər qarşısında Salehliyi və həmdi belə yetişdirəcək.  Continue reading

2-ci Rəbb günü Advent dövründə “B ili”

Yeş 40, 1-5. 9-11 

Allahınız deyir: «Təsəlli verin xalqıma, təsəlli verin! Yerusəlim sakinlərinə təskinlik verən sözlər söyləyin! Əsirlik dövrünün qurtarmasını, təqsirlərinin əvəzinin verilməsi bütün günahlarına görə Rəbbin əlindən ikiqat cəza aldıqlarınıonlara bəyan edin». Bir nəfərin nida səsi gəlir: «Səhrada Rəbbin yolunu hazırlayın, çöldə Allahımızın keçəcəyi yerləri hamar edin. Hər dərə yüksəldiləcək, hər dağ və təpə aşağı endiriləcək, yoldakı əyriliklər düzələcək, kələ-kötür yerlər hamar ediləcək. Rəbbin əzəməti aşkar olunacaq, bütün bəşər bunu birlikdə görəcək». Bu sözlər Rəbbin ağzından çıxıb. Ey Siona müjdə gətirən, yüksək dağa çıx! Ey Yerusəlimə xoş xəbər gətirən, ucalt səsini, car çək, qaldır səsini, qorxma. Yəhuda şəhərlərinə de: «Budur Allahınız!» Budur, Xudavənd Rəbb Öz qüvvəsi ilə gəlir, O, qüdrətlə hökm edəcək, mükafatı Onunladır, ənamı önündədir. O Öz sürüsünü çoban kimi otaracaq, quzuları qucağına alacaq, sinəsində gəzdirəcək, sağmal heyvanların qayğısını çəkib otaracaq.  Continue reading

1-ci Rəbb günü Advent dövründə “B ili”

Yeş 63, 16d-17. 19de; 64, 3-8 

Atamız Sənsən, ya Rəbb, əzəldən bəri adın «Bizi Satınalan»dır. Nə üçün, ya Rəbb, bizi yolundan azdırırsan, Səndən qorxmayaq deyə qəlblərimizi inadkar edirsən? Qullarının xatirinə, irsin olan qəbilələrinin xatirinə geri dön. Əzəldən bəri heç vaxt Hakimlik etmədiyin xalqa bənzədik, sanki Sənin adına bağlı xalq olmamışıq. Sən gözləmədiyimiz əzəmətli işlər edəndə endin yer üzünə, dağlar önündə sarsıldı. Ona etibar edənlər üçün belə işlər edən Allahı, əzəldən bəri Səndən başqasını nə göz görüb, nə də qulaq eşidib. Saleh işlərə sevinclə əməl edənləri, Sənin yolunla gedib Səni xatırlayanları Sən qarşılayırsan.  Continue reading

34-cü Rəbb günü Adi dövrdə: Məsih – Padşah

Yez 34, 11-12. 15-17 

Xudavənd Rəbb belə deyir: “Mən Özüm qoyunlarımı soruşub axtaracağam. Dağılışmış qoyunlarının arasında olan bir çoban sürüsünü necə yoxlayırsa, Mən də qoyunlarımı eləcə yoxlayacağam. Buludlu və qaranlıq bir gündə ətrafa səpələndikləri hər yerdən onları qurtaracağam. Sürümü Mən Özüm otaracağam, onları Mən Özüm yatıracağam” Xudavənd Rəbb belə bəyan edir.  Continue reading

33-cü Rəbb günü Adi dövrdə “A”ili

Süleymanın Məsəlləri (31, 10-13. 19-20. 30-31) 

Xeyirxah arvad tapan kimdir? O, yaqutlardan daha qiymətlidir, ərinin qəlbi ondan arxayındır, dayanmadan bərəkət qazanır. Ömrü boyu ərinə pislik deyil, yaxşılıq gətirir, yunu, kətanı tapıb seçir, əlindən hər iş zövqlə gəlir. Əlləri ilə cəhrə əyirir, iyini bərkidir. Məzlumlar üçün əliaçıqdır, fəqirlərə əl tutur. Qadının məlahəti aldadıcı, gözəlliyi fanidir, yalnız Rəbdən qorxan qadın tərifə layiqdir. Ona əlinin bəhrəsini verin, qoy şəhər darvazasında əməlləri ona tərif gətirsin.  Continue reading

32-ci Rəbb günü Adi dövrdə “A”ili

Müdriklik kitabından sözlər (Müdriklik 6, 12-16) 

Müdriklik par-par parıldayar və heç solmaz. Biliyi sevənlər onu asanca görürlər. Onu axtaranlar, onu tez tapar. Ondan ötrü darıxanlara Müdriklik özünü dərhal tanıdar. Kim erkən qalxıb onu axtarmağa gedərsə, yorulmaz. Onu qapısında oturmuş görər. Kim Müdriklik üçün oyaq qalsa, hüzura qovuşar. Müdriklik ona layiq olanları gəzib axtarar. Tapdıqda isə hər an gülər üzlə qarşılayar, bütün düşüncələrində onlara köməkçi olar.  Continue reading

31-ci Rəbb günü Adi dövrdə “A” ili

Peyğəmbər Məlakinin kitabından sözlər (Məlaki 1, 14.  2, 1-2. 8-10) 

Mən böyük bir padşaham və adım millətlər arasında zəhmlidir» deyir Ordular Rəbbi.

«İndi, ey kahinlər, bu əmr sizin üçündür». Ordular Rəbbi deyir: «Əgər sözə qulaq asmasanız, adıma izzət verməyi ürəkdən istəməsəniz, üzərinizə lənət yağdırıb xeyir-dualarınızı lənətə çevirəcəyəm. Bəli, Mən onları lənətlədim. Çünki Məni izzətləndirməyi ürəkdən istəmirsiniz.  Continue reading

30-cu Rəbb günü Adi dövrdə “A”ili

Çıxış 22, 21-2

Rəbb deyir: Qərib adama nə haqsızlıq, nə də zülm etməyin, çünki siz özünüz də Misir ölkəsində qərib idiniz. Heç bir dul qadına və yetimə əziyyət verməyin. Əgər bunlardan birinə əziyyət versəniz və o Mənə fəryad etsə, Mən hökmən fəryadını eşidəcəyəm. Qəzəblənib sizi qılıncdan keçirəcəyəm. Arvadlarınız dul, uşaqlarınız isə yetim qalacaq. Xalqıma, yanında yaşayan kasıba pul borc versəniz, onunla sələmçi kimi rəftar etməyin, üstünə sələm qoymayın. Əgər başqasının paltarını girov alırsınızsa, gün batandan əvvəl ona girovu qaytarın. Çünki bu paltar onun yeganə örtüyü və əyninin geyimidir. Bəs o adam yatanda nə ilə üstünü örtsün? O Mənə fəryad edəndə səsini eşidəcəyəm, çünki Mən lütfkaram.  Continue reading

29-cu Rəbb günü Adi dövrdə “A” ili

Yeşaya 45, 1. 4-6

29 sun1

Rəbb məsh etdiyi adama – sağ əlindən tutduğu Kirə belə deyir: «Onun önündə millətlərə baş əydirəcəyəm, padşahları qüvvətindən məhrum edəcəyəm, önündə qapıları açacağam, darvazalar qarşısında bir daha bağlanmayacaq. Qulum Yaqub nəsli, seçdiyim İsrail naminə səni adınla çağırıb hörmət göstərdim, halbuki sən məni tanımırdın. Rəbb Mənəm, başqası yoxdur, Məndən başqa Allah yoxdur. Səni Mən gücləndirəcəyəm, halbuki Məni tanımırdın. Beləliklə, gündoğandan günbatana qədər qoy bilsinlər ki, Məndən savayı heç kim yoxdur, Rəbb Mənəm, başqası yoxdur.  Continue reading

28-ci Rəbb günü Adi dövrdə “A”ili

Yeş 25, 6-10a 

Bu dağda Ordular Rəbbi bütün xalqlar üçün zəngin yeməklərdən, gözəl şərablardan ibarət ziyafət düzəldəcək, orada ən ləziz yeməklər, ən dadlı şərablar olacaq. Bu dağda bütün xalqların üzərindəki duvağı, bütün millətlərin üstündə olan toxunma örtüyü götürəcək. Ölümü əbədi olaraq yox edəcək, Xudavənd Rəbb bütün adamların üzündən göz yaşlarını siləcək, bütün yer üzündən xalqının rüsvayçılığını götürəcək. Rəbb belə söylədi. O gün deyəcəklər: «Budur bizim Allahımız! Ona etibar etdik, O bizi qurtardı, Rəbb Odur, biz Ona ümid etdik. İndi isə O bizi qurtardığına görə sevinib şadlanaq!» Rəbbin əli bu dağın üstündə olacaq.  Continue reading