32-ci Rəbb günü Adi dövrdə                                   C ili

32-ci Rəbb günü Adi dövrdə C ili

Makabelərin 2-ci kitabından sözlər (2 Mach 7, 1-2. 9-14)

Padşah Antiyochun dövrdə anaları ilə həbs olunan yeddi qardaş vardı. Padşah, Müqəddəs Qanunla qadağan olunmuş donuz ətini şallaq və işgəncə ilə onlara yedirtmək istədi. Aralarında biri hamısının adından danışaraq belə dedi: “Bizlərdən nə öyrənmək istəyirsən? Atalarımızın qanunlarına qarşı gəlməkdənsə ölməyi seçirik.”
Read more about 32-ci Rəbb günü Adi dövrdə C ili

31-ci Rəbb günü Adi dövrdə                                        C ili

31-ci Rəbb günü Adi dövrdə C ili

Müdriklik kitabından sözlər (Müdriklik 11, 23 -12, 1-2) Bütün kainat tərəzidə bir toz zərrəciyi, sabah erkən torpağa düşən bir şeh damlası kimidir. Allahım, bütün insanlara mərhəmət edirsən, çünki gücün hər şeyə çatır. İnsanların günahlarına, onlar sənə yaxınlaşsınlar deyə göz yumursan. Var olan hər şeyi sevirsən və əsərlərindən heç birini xor görmürsən. Çünki hər hansı birindən […]

30-cu Rəbb günü Adi dövrdə                                         C ili

30-cu Rəbb günü Adi dövrdə C ili

Siraq kitabından sözlər (Sir 35, 15-17. 20-21)

Rəbb, insanlar arasında ayrı-seçkilik etməyən bir hakimdir. O, yoxsulun haqqını yeməz, zərər çəkənin səsini dinləyər. Nə yetimin yalvarışlarını, nə də dul qadının fəryadlarını alçaltmaz. Allaha bütün ürəyi ilə xidmət edən onun rizasını qazanır və duası göylərə qədər yüksəlir. Yoxsulun duası buludları aşıb keçər və duası niyətinə çatmadıqca, yoxsul hüzur tapmaz. Uca Tanrı gözlərini onun üzərinə çevirənə qədər, doğruya haqq verənə qədər və ədaləti bərpa edənə qədər yoxsul duasına son verməz. Read more about 30-cu Rəbb günü Adi dövrdə C ili

29-cu Rəbb günü Adi dövrdə                                        C ili

29-cu Rəbb günü Adi dövrdə C ili

Çıxış 17, 8-13

Bundan sonra Amaleqlilər gəlib Refidimdə İsrail övladları ilə döyüşdülər. Musa Yeşuaya dedi: «Bizim üçün bir neçə adam seç, get Amaleqlilərlə döyüş. Sabah mən əlimdə Allahın əsası ilə təpənin başında dayanacağam». Yeşua da Musa deyən kimi etdi və gedib Amaleqlilərlə döyüşdü. Musa, Harun və Xur isə təpənin başına çıxdılar. Musa əlini qaldıranda İsrail övladları üstün gəlirdi, əlini endirəndə isə Amaleqlilər üstün gəlirdi. Read more about 29-cu Rəbb günü Adi dövrdə C ili

28-ci Rəbb günü Adi dövrdə                                   C ili

28-ci Rəbb günü Adi dövrdə C ili

2 Kr 5, 14-17

Bundan sonra Naaman Allah adamının sözünə görə İordan çayına enib yeddi dəfə suya baş vurdu. Onun bədəni sağaldı və körpə bədəni kimi tər-təmiz oldu. Naaman bütün dəstəsi ilə yenə Allah adamının yanına gəldi və onun önündə dayanıb dedi: «Bax indi bildim ki, İsraildən başqa, dünyanın heç bir yerində Allah yoxdur. Buyur bu qulunun hədiyyəsini götür».
Read more about 28-ci Rəbb günü Adi dövrdə C ili

27-ci Rəbb günü Adi dövrdə                                          C ili

27-ci Rəbb günü Adi dövrdə C ili

Hab 1, 2-3; 2, 2-4

Ya Rəbb, nə vaxta qədər Səni imdada çağıracağam? Sən isə eşitmirsən. «Zorakılıq var!» deyə fəryad edirəm, lakin qurtarmırsan. Niyə mənə şər göstərirsən, Özün də haqsızlığa baxırsan? Haraya nəzər salsam, orada soyğunçuluq və zorakılıq var, davaların, çəkişmələrin sonu yoxdur. Rəbb mənə belə cavab verdi: «Görüntünü yaz, lövhələrdə açıqla ki, qoy hər kəs tez onu oxuya bilsin. Çünki bu görüntü müəyyən vaxt üçündür, başa çatmağa tələsir və yalan deyil. Sanki gecikir, amma gözləyin, çünki hökmən gələcək, gecikməyəcək. Budur, məğrurların niyyətləri düzgün deyil, amma saleh adam imanı ilə yaşayacaq. Read more about 27-ci Rəbb günü Adi dövrdə C ili

26-cı Rəbb günü Adi dövrdə 	                                     C ili

26-cı Rəbb günü Adi dövrdə C ili

Am 6, 1ab. 4-7

Vay halınıza, ey Sionda laqeyd olanlar, Samariya dağında arxayın oturanlar. Ey fil dişi ilə bəzənmiş divanlarda yayxanıb, yataqlarda uzanıb, sürüdəki quzulardan, Axurun yanındakı danalardan götürüb yeyənlər! Çəng çalıb bədahətən oxuyanlar, guya Davud kimi musiqi alətləri ilə nəğmə deyənlər, piyalə-piyalə şərab içənlər, bədənlərinə əla yağlar sürtənlər, lakin Yusif nəslinin qırğınına görə narahat olmayanlar! Bundan ötrü sürgünlüyə başda siz gedəcəksiniz. Kürsülərdə yayxananların ziyafətləri başa çatacaq. Read more about 26-cı Rəbb günü Adi dövrdə C ili

25-ci Rəbb günü Adi dövrdə                                          C ili

25-ci Rəbb günü Adi dövrdə C ili

Amos peyğəmbər kitabından sözlər (8, 4-7 )

Siz, ey möhtacları tapdalayıb əzənlər, ey kasıbların başını yeyənlər, indi buna qulaq asın! Deyirsiniz: “Təzə Ay mərasimi nə vaxt sona çatacaq ki, Taxılı başqasına sataq? Şənbə günü nə vaxt qurtaracaq ki, Buğdanı satışa qoyaq? Qoy ölçünü azaldaq, qiyməti də artıraq, Aldadıcı tərəzi quraq. Qoy yoxsulları pula, Möhtacları bir cüt çarığa satın alaq, Buğdanın tör-töküntüsünü də sataq”.

Yaqubun fəxri olan Rəbb belə and içmişdir: “Onların bütün işlərini heç vaxt unutmayacağam”.
Read more about 25-ci Rəbb günü Adi dövrdə C ili

24-cü Rəbb günü Adi dövrdə 	                                      C ili

24-cü Rəbb günü Adi dövrdə C ili

Çıxış kitabından sözlər (Çıxış 32, 7-11; 13-14)

Rəbb Musaya dedi: «Tez ol, düş aşağı, çünki Misirdən gətirdiyin xalqın öz əxlaqını pozdu və Mən onlara əmr etdiyim yoldan yaman tez döndü. Özləri üçün tökmə dana düzəldib ona səcdə qıldılar, qurban kəsdilər və dedilər: “Ey İsrail övladları, budur sizi Misirdən çıxaran allahlarınız!”» Rəbb Musaya sözünü davam etdi: «Görürəm ki, bu xalq dikbaş xalqdır. Qoy Mən xalqa qarşı qəzəblənib onu yox edim, səndən isə böyük millət əmələ gətirim».
Read more about 24-cü Rəbb günü Adi dövrdə C ili