17-ci Rəbb günü Adi dövrdə 		                                  B ili

17-ci Rəbb günü Adi dövrdə B ili

2Padşah 4, 42-44 Related image

Baal-Şalişadan bir adam gəldi. O, Allah adamı üçün ilk bəhərdən iyirmi kömbə arpa çörəyi və öz məhsulundan sünbüllər gətirdi. Elişa dedi: «Adamlara ver, yesinlər». Onun qulluqçusu dedi: «Bunu yüz adamın qabağına necə qoyaq?» Elişa dedi: «Adamlara ver, yesinlər. Çünki Rəbb belə deyir: “Yeyəcəklər, hələ artıq da qalacaq”». Yeməyi onların qabağına qoydular. Rəbbin dediyi kimi onlar yedilər və yemək artıq qaldı.
Read more about 17-ci Rəbb günü Adi dövrdə B ili

16-cı Rəbb günü Adi dövrdə 		                                B ili

16-cı Rəbb günü Adi dövrdə B ili

Yeremya 23, 1-6 Related image

Rəbb bəyan edir: «Otlağımın qoyunlarını məhv edən və pərən-pərən salan çobanların vay halına!» Buna görə də İsrailin Allahı Rəbb xalqımı otaran çobanların əleyhinə belə deyir: «Siz Mənim sürümü pərən-pərən salıb qovdunuz, onların qeydinə qalmadınız. İndi Mən də etdiyiniz bəd əməllərə görə cəzanızın qeydinə qalacağam» Rəbb belə bəyan edir. «Sürümün qalanlarını sürgün etdiyim bütün ölkələrdən yığıb-toplayacağam, onları yenə ağıllarına qaytaracağam və törəyib çoxalacaqlar. Üstlərinə onları otaracaq çobanlar qoyacağam. Read more about 16-cı Rəbb günü Adi dövrdə B ili

15-ci Rəbb günü Adi dövrdə 		B ili

15-ci Rəbb günü Adi dövrdə B ili

Am 7, 12-15 Image result for 15th sunday in ordinary time year b

Sonra Amasya Amosa dedi: «Ey görücü, buradan get, Yəhuda torpağına qaç. Peyğəmbərliyini orada et, onların çörəyini ye. Bir də Bet-Eldə peyğəmbərlik etmə, çünki bura padşahın müqəddəs məkanı və səltənətin məbədidir». Amos Amasyaya cavab verib dedi: «Mən nə peyğəmbərəm, nə də peyğəmbərin şagirdi. Mən yalnız bir çobanam, firon ənciri ağaclarını yetişdirirəm. Mən sürü otaran idim, Rəbb məni götürüb belə dedi: “Get, xalqım İsrailə peyğəmbərlik et”.
Read more about 15-ci Rəbb günü Adi dövrdə B ili

14-cü Rəbb günü Adi dövrdə                                          B ili

14-cü Rəbb günü Adi dövrdə B ili

Yez 2, 2-5 Image result for Jesus son of carpenter

O mənimlə danışarkən Ruh daxilimə girdi və məni ayağa qaldırdı. Mənimlə danışan bir Şəxsin səsini eşitdim. O mənə dedi: «Ey bəşər oğlu, səni Mənə qarşı üsyan edən İsrail övladlarının – üsyankar bir millətin yanına göndərirəm. Onlar ataları ilə birgə bu günə qədər Mənə qarşı üsyan edir. Səni yanlarına göndərəcəyim xalq dikbaş və inadkardır. Sən onlara deyəcəksən: “Xudavənd Rəbb belə deyir!” İstəyirlər sənə qulaq assınlar, istəyirlər yox, çünki onlar üsyankar bir xalqdır. Ancaq bilsinlər ki, aralarında bir peyğəmbər var.
Read more about 14-cü Rəbb günü Adi dövrdə B ili

13-cü Rəbb günü Adi dövrdə	                                       B ili

13-cü Rəbb günü Adi dövrdə B ili

Müdriklik 1, 13-15; 2, 23-24 Image result for 13th sunday in ordinary time year b
Allah ölümü yaratmayıb, yaşayanların məhvinə sevinmir. Çünki O, hər şeyi varlıq üçün yaradıb, dünyadakı hər şey əmin-amanlıq üçündür. Tamamilə öldürücü bir zəhər yoxdur, ölülər diyarı da yer üzündə hökmranlıq etmir. Ədalət ölməzdir. Allah insanı ölməzlik üçün yaratmışdı, onu Öz əbədi varlığının surəti etmişdi. Lakin iblisin paxıllığı dünyaya ölüm gətirdi, onun payına aid olanlar bunun acısını çəkirlər. Read more about 13-cü Rəbb günü Adi dövrdə B ili