Müqəddəs kitab – online oxuma

Əhdi-Ətiq: Gn,Ex,Lv,Nm,Dt Js,Rut,1Sam,2Sam,1King,2King,1Chr,2Chr,Ezr,Nah,Es,Jb,
Ps,Pr,Ecc,Song,Isa,Jer,Lam,Ez,Dan,Hos,Joe,Am,Ob,Jon,Mic,Nah,Hab,Zep,Hag,Zec,Mal
Əhdi-Cədid: Mt,Mk,Lk,Jn  Ac,Rom,1Cor,2Cor,Gal,Eph,Ph,Col,1Th,2Th,1Tim,2Tim,Tit,Ph,Heb,Jam,1Pt,2Pt,1Jn,2Jn,3Jn,Ju,Rev
Bible reference: Məsələn: (Yaradılış 1,1 = Gn 1:1) (Zəbur 51,1 = Ps 51:1) (Matta 5:6 = Mt 5:6)
Http iframes are not shown in https pages in many major browsers. Please read this post for details.